Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Doradztwa Urzędowego, operatora serwisu internetowego www.PismoUrzedowe.pl.

I. Uwagi ogólne

1. Biuro Doradztwa Urzędowego z siedzibą w Radomiu przy ulicy Sienkiewicza 4/10 jest operatorem serwisu internetowego www.PismoUrzedowe.pl.
2. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) - zwany dalej "Regulaminem".
3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Doradztwa Urzędowego (zwane dalej Operatorem) oraz korzystania z serwisu internetowego www.PismoUrzedowe.pl. Ponadto określa warunki zawierania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi.
5. Usługobiorca, zamawiając usługę, potwierdza, że zapoznał się z jej zakresem, warunkami oraz, że akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

1. „Usługa” – świadczona odpłatnie lub nieodpłatnie, na rzecz Usługobiorcy przez Operatora.
2. „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy.
3. „System teleinformatyczny” - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676).
4. „Usługobiorca” – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Operatora.
5. „Usługodawca” – Biuro Doradztwa Urzędowego – Operator serwisu internetowego www.PismoUrzedowe.pl

III. Warunki korzystania z serwisu internetowego www.PismoUrzedowe.pl

1. Usługobiorca, poprzez korzystanie z usług świadczonych przez serwis internetowy www.PismoUrzedowe.pl, wyraża zgodę na:
- przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług;
- przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celach statystycznych.
2. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców. Podane przez Usługobiorcę dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu.
3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcy jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług bez podania przez Usługobiorcę określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania tych danych Usługobiorca zostanie odrębnie powiadomiony.
4. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (url),
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony www.PismoUrzedowe.pl
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.
IV. Warunki i zakres świadczonych usług, objętych regulaminem
1. Świadczone przez Operatora usługi mogą być płatne lub bezpłatne.
2. Ceny usług świadczonych przez Biuro Doradztwa Urzędowego przedstawione są na stronach serwisu www.PismoUrzedowe.pl.
3. Świadczone przez Operatora usługi polegają na:
3.1. Sporządzaniu na rzecz Usługobiorcy dokumentów w dwóch niżej opisanych wariantach:

- wariant I
Dokument sporządzany jest przez Biuro Doradztwa Urzędowego, Operatora serwisu www.PismoUrzedowe.pl w 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zlecenia.
- wariant II
Dokument sporządzany jest przez Biuro Doradztwa Urzędowego, Operatora serwisu www.PismoUrzedowe.pl w 24 godziny od momentu przyjęcia zlecenia.
- wariant III
Dokument sporządzany jest przez Biuro Doradztwa Urzędowego, Operatora serwisu www.PismoUrzedowe.pl bezpłatnie. Ostateczna decyzja o świadczeniu usługi należy do Operatora.
4. Biuro Doradztwa Urzędowego zastrzega sobie możliwość pobierania zaliczek na poczet wykonywanych usług, do 50% wartości usługi.
5. Umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą, w chwili złożenia zlecenia przez Usługobiorcę. Przez złożenie zlecenia rozumie się nawiązanie kontaktu z Operatorem wraz z  przekazaniem dokumentów, wyjaśnień oraz innych informacji, które mogą być pomocne do wykonania usługi.
6. Poprzez zawarcie umowy rozumie się wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przez Operatora.
7. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z proponowanych przez Operatora form kontaktu w celu opisu sytuacji i okoliczności oraz sformułowania efektu jaki zamierza osiągnąć.
8. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi.
9. Operator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu sporządzenia dokumentu i wyznaczenia nowego w sprawach wymagających szczególnie wnikliwej analizy stanu faktycznego. O zmianie terminu Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Operatora.

V. Reklamacje

1. Zastrzeżenia oraz reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Operatora serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres wskazany na stronie serwisu www.PismoUrzedowe.pl.
2. Operator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

VI. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianach Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez pocztę elektroniczną.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.
3. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie właściwy dla siedziby Operatora.
4. Usługobiorca upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

facebook_page_plugin
EB Messenger Chat